Odborný diskusní seminář řešil problémy současné a budoucí mobility obyvatel

28. 11. 2019

Ve dnech 20. až 23. listopadu 2019 se v Univerzitním centru v Telči konal odborný Seminář Telč 2019 s názvem „Současnost a budoucnost dojížďkových vztahů“. Seminář pořádal Institut pro dopravní ekonomii, geografii a politiku (ITREGEP) v rámci projektu „Nová mobilita - vysokorychlostní dopravní systémy a dopravní chování populace“, reg. č.: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_026/0008430, který je financován z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Na semináři v Telči se sešli řešitelé projektu z řad partnerských institucí (Masarykova univerzita, Univerzita Karlova, Magistrát města Brna, České dráhy, a.s., Železničná spoločnosť Slovensko, a.s., OLTIS Group, s.r.o., Siemens Mobility, s.r.o.), spolu s českou a slovenskou odbornou veřejností zahrnující akademickou sféru i aplikační praxi (např. Žilinská univerzita v Žilině, Krajský úřad Kraje Vysočina, POVED, s.r.o., KORDIS JMK, a.s., Arriva Transport ČR, a.s, Krajský úřad Jihomoravského kraje, Institut plánování rozvoje hl. m. Prahy, Univerzita Komenského v Bratislavě a další). Hlavním cílem projektu Nová mobilita je zintenzivnit mezisektorovou a mezioborovou spolupráci v rámci výzkumu změn mobilitního chování populace v kontextu rozvoje vysokorychlostních železnic v ČR. V rámci projektu vznikla odborná platforma propojující výzkumné organizace, subjekty aplikační sféry a instituce veřejné sféry, která se bude komplexně zabývat socioekonomickými dopady tohoto fenoménu na společnost a kvalitu života obyvatel. Smyslem platformy je účinná výměna zkušeností, znalostí a informací mezi všemi zainteresovanými subjekty.

Stěžejním tématem semináře byla současnost a budoucnost dojížďkových vazeb s cílem diskutovat ekonomické a prostorové aspekty každodenní mobility obyvatelstva s důrazem na dopravní politiku a plánování. Hlavními body programu byl monitoring a analýza dopravních proudů v regionech, dopravní vazby mezi metropolemi a jejich zázemím, analýza denních rytmů v kontextu regionální dopravní obsluhy a zajištění dopravních služeb pro potřeby regionální mobility. Součástí programu byla také panelová diskuse na téma „Mobilita za 50 let - kde jsme a kam pojedeme?“. Výsledky jednání semináře budou shrnuty ve zprávě publikované v časopise Review of Economic Perspectives a promítnou se do připravované metodiky pro získávání, hodnocení a využívání velkých datových souborů (tzv. big data) pro potřeby sledování, analyzování a predikování poptávky po přepravě.

Celá tisková zpráva ve formátu PDF.

Nová mobilita - vysokorychlostní dopravní systémy a dopravní chování populace. Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání výzva č. 26: Dlouhodobá mezisektorová spolupráce CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_026/0008430.

Více článků

Přehled všech článků